wū ㄨ
名词
1. 神鬼的代言人或是代人祈祷,求鬼神赐福、解决问题的人 小巫见大巫 xiăowū jiàn dàwū
wūpó 女巫 巫师 wūshī
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.