chā ㄔㄚ
名词
不同之处 时差 shíchā

chà ㄔㄚˋ
动词
欠缺、短少 我还差你五元。 Wǒ hái chā nǐwǔ.

badlydifférence chāi ㄔㄞ
动词
派遣、派出机构 差人去进货 chāi rén qù jìnhuò
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.