bì ㄅ|ˋ
名词
有标准价格、可作交易媒介的东西 钱币 qiánbì 货币贬值 huòbì biǎnzhí
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.