xī ㄒ|
动词
期望 希望你准时出席。 Xīwàng nǐ zhŭnshí chūxí.


形容词
少有、不多,通“稀” 希有 xīyǒu “稀有”
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.