zhàng ㄓㄤˋ
名词
1. 在野外临时搭建的帷幕 帐篷 zhàngpéng
2. 关于货币、货物出入的记载 记帐 jìzhàng
zhàngbù 记载财物收支的簿册
3. 在金融机构所开的户头,或指帐簿中对各种资金的分类 账户 zhanghù
zhàngdān 记载金钱收支、货物往来情形的单子
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.