dài ㄉㄞˋ
动词
佩戴、携带 带手提包 dài shǒutíbāo

dài
名词
长条物 安全带 ānquándài

bar, bond, strap, string, strip, tape dài
连接词
表示两个动作同时进行,相当于“又” 连说带唱 liánshuìdàichàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.