bāng ㄅㄤ
动词
给予支持使其达成目的
bāngzhù 为人出力、出主意

bāng
名词
有共同利益的群体
bānghuì 各种民间的秘密组织

bāng
quantifier
一群(人)、一伙(人) 一帮歹徒 yī bāng dǎitú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.