gān ㄍㄢ
动词
牵连、相关 相干 xiānggān

gān ㄍㄢ
形容词
没有水分 衣服干了。 Yīfu gān le.

dryness gàn ㄍㄢˋ
动词
做事 苦干 kǔgàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.