bìng ㄅ|ㄥˋ
连接词
而且、和 拥护并支持 yōnghù bìng zhīchí

bìng
动词
同时 手脚并用 shǒu jiǎo bìngyòng

bìng
副词
(用在否定词前加强否定的语气)表示不像预料的那样 这件事并不简单。 Zhè jiàn shì bìng bù jiǎndān.

well bìng ㄅ|ㄥˋ
动词
合在一起 合并 hébìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.