xìng ㄒ|ㄥˋ
名词
1. 好运、福分 极大的荣幸 jí dà de róngxìng
2. 姓氏

xìng
形容词
幸运的
xìng’ér 幸亏 幸好 xìnghǎo

xìng
动词
认为幸福而高兴 庆幸 qìngxìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.