kāi ㄎㄞ
动词
打开 开门 kāimén

kāi
名词
黄金的纯度单位,以二十四开为纯金 16 开金的项链 shíliù kāijīn de xiàngliàn

carat, open up, put on, switch on, turn oneinouvrir kāi
quantifier
量词,计算纸张大小尺寸的单位,切割一大张纸为若干分之一称为“开” 对开 duìkāi 四开 sìkāi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.