dàn ㄉㄢˋ
名词
可以用力发射出去的球状物 子弹 zǐdàn

tán ㄊㄢˊ
名词
物体的伸缩性 弹板跳水 tánbǎn tiàoshuĭ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.