qiáng ㄑ|ㄤˊ
形容词
1. 有力的 富强的国家 fùqiáng de guójiā
2. 刚毅、坚毅的 顽强 wánqiáng

qiǎng ㄑ|ㄤˇ
动词
迫使、勉强 强笑 qiǎngxiào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.