dāng ㄉㄤ
形容词
相称、相配 门当户对 méng dāng hù duì

dāng
介词
处在(某一时间或空间) 当时 dāngshí

dāng
动词
承当、承受 承当责任 chéngdāng zérèn

dàng ㄉㄤˋ
形容词
合适的、适宜的 妥当 tuǒdàng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.