wǎng ㄨㄤˇ
动词
1. 前往 qiánwǎng
2. 归向 向往 xiàngwǎng
3. 交际、交朋友 交往 jiāowǎng

for, to wǎng
副词
向、朝着,表示动作的方向 往东走 wǎng dōng zǒu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.