zhēng ㄓㄥ
动词
1. 召集 应征 yìngzhēng 征兵 zhēngbīng
2. 课取、收取 征税 zhēngshuì
3. 公开寻求、招请 征婚 zhēnghūn

zhēng
名词
1. 现象 特征 tèzhēng
2. 预兆、迹象 吉征 jízhēng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.