hū ㄏㄨ
动词
不注意、不重视 疏忽大意 shūhū dàyì


副词
迅速,突然 忽上忽下地飞舞 hūshàng hūxià de fēiwŭ


名词
姓氏 忽小姐 Hūxiǎojiĕ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.