pà ㄆㄚˋ
动词
心中恐惧 什么都不怕 shénme dōu bùpà

fear
副词
或许,表示疑虑或猜想 恐怕 kǒng pà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.