gender xìng ㄒ|ㄥˋ
名词
1. 人类或事物所具有的本质 个性 gèxìng
2. 生物的种别或事物的类别 男性 nánxìng
3. 事物的特质或功能 毒性 dúxìng
4. 范围、方式 全国性 quánguóxìng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.