xí ㄒ|ˊ
动词
1. 呼吸 气息 qìxí
2. 停止、歇 息怒 xí'nù


名词
呼吸时进出的气 息息相通 xíxí xiāngtōng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.