hàn ㄏㄢˋ
形容词
勇猛、勇敢 强悍的统治者 qiánghàn de tǒngzhìzhĕ

hàn
动词
保卫、抵御 捍守家园 hànshǒu jiāyuán
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.