reckon, should/would like, think, think ofpensar xiǎng ㄒ|ㄤˇ
动词
1. 思索 冥思苦想 míngsī-kŭxiăng
2. 推测 我想他今天不会来了。 Wŏ xiăng tā jīntiān bù huì lái le.
3. 希望、打算 我想出门一趟。 Wŏ xiăng chūmén yī tàng.
4. 怀念,惦记 我们想你。 Wŏmen xiăng nĭ.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.