yuàn ㄩㄢˋ
名词
心中所希望的事 如愿 rúyuàn

would yuàn
动词
1. 甘心、乐意 情愿 qíngyuàn
2. 希望、期待 但愿 dànyuàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.