kāng ㄎㄤ
形容词
1. 志气昂扬 慷慨激昂 kāngkǎi jīáng
2. 大方而不吝啬
kāngkǎi jiěnáng 毫不吝啬的给别人经济援助
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.