jié ㄐ|ㄝˊ
动词
切断、割断 截断敌军后路 jiéduàn díjūn hòulù

jié
quantifier
量词,指物体截断后的片断、部分 一截木头 yī jié mùtóu
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.