suǒ ㄙㄨㄛˇ
名词
1. 住处 休息场所 xiūxī chǎngsuǒ
2. 机关或其他办事的地方的名称 研究所 yánjiūsuǒ
3. 姓氏

suǒ
aux
与“为”或“被”呼应,构成“为/被…所…”结构 为人所敬 wéi rén suǒ jìng

suǒ
形容词
所有的 所有品 suǒyǒngpĭn

bureau suǒ
quantifier
量词,计算建筑物的单位 三所学校 sān suǒ xué xiào
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.