cái ㄘㄞˊ
副词
不久前、刚刚 他才醒。 Tā cái xĭng.

only cái
名词
才能、天赋 德才兼备 dé cái jiānbèi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.