dá ㄉㄚˊ
quantifier
计算物品的单位,十二个为一打 一打啤酒 yīdǎ píjiǔ

dǎ ㄉㄚˇ
介词
表示动作 打哈欠 dǎ hā qiàn


动词
击打、攻打 打架 dǎjià
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

bít

slå

lyödä

tući

続けざまに打つ

때리다

slå

slå

ตี

đánh đập