tweak, twist niǔ ㄋ|ㄡˇ
动词
1. 揪着 彼此扭作一团 bǐcǐ niǔ zuò yī tuán
2. 转动 扭动 niǔdòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.