bào ㄅㄠˋ
名词
音信、消息
bàozhǐ 定期出刊的新闻出版物
rìbào 每日一版的报纸

benachrichtigen bào
动词
传达、告知
bào'àn 将违法事件告知警察机关
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.