zhāo ㄓㄠ
动词
打手势以示意人过来 他招手让我跟上。 Tā zhāoshǒu ràng wǒ gēnshàng.

zhāo
动词
承认罪行 不打自招 bù dǎ zì zhāo
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.