yōng ㄩㄥˇ
动词
1.
yōngbào 搂抱
2. 围着 前呼后拥 qiánhū hòuyōng
3. 拥有、持有 拥兵百万 yōng bīng băiwàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.