指数

指数

index

指数

index

指数

indeks

指数

Index

指数

índice

指数

indeksi

指数

indice

指数

indeks

指数

indice

指数

指数

指数

지수

指数

index

指数

register

指数

índice

指数

index

指数

ดัชนี

指数

dizin

指数

chỉ số so sánh