àn ㄢˋ
动词
用手(或指头)压 按铃 ànlíng

in, press àn
介词
依照,按照 按部就班 ànbù jiùbān
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.