tǐng ㄊ|ㄥˇ
动词
伸直、突出 挺胸 tĭngxiōng

tǐng
形容词
1. 硬而且直 挺然屹立 tĭngrán yìlì
2. 杰出 英挺 yīngtǐng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.