jù ㄐㄩˋ
名词
根据、证据 有凭有据 yǒu píng yǒu jù


动词
1. 按照﹑依照 根据 gēnjù
2. 占有 占据有利地形 zhànjù yǒulì dìxíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.