qián ㄑ|ㄢˊ
动词
用肩扛东西 他掮着行李去车站了。 Tā qiánzhe xínglǐ qù chēzhàn le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.