draw, lift tí ㄊ|ˊ
动词
1. 拉起 提着篮子 tízhe lánzi
2. 使物品由下往上移 提高 tígāo
3. 提取 提炼 tíliàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.