chā ㄔㄚ
动词
放入 将卡片插入提款机中 jiāng kǎpiàn chārù tīkuǎnjī zhōng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

poke