piē ㄆ|ㄝ
动词
丢开、抛弃 撇下他 piēxià tā

piě ㄆ|ㄝˇ
名词
1. 斜向一边 撇嘴 piězuǐ
2. 书法向左斜下的一笔 八字没一撇 bāzì méi yī piě

piě
quantifier
量词,计算撇状物的单位 两撇胡子 liǎng piě húzi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.