zhī ㄓ
动词
1. 维持、忍受 支撑 zhīchēng
2. 付钱 收支平衡 shōuzhī pínghéng
3. 支持援助 支持 zhīyuán
4. 差遣 把人支走 bă rén zhīzŏu
5. 领钱 支薪 zhīxīn

zhī
名词
从主体分出来 支线 zhīxiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.