shōu ㄕㄡ
动词
1. 取东西 收信 shōuxìn
2. 获得 收入 shōurù
shōuchéng 农作物等收获的成绩
3. 接受 收礼物 shōu lĭwù
shōufèi 收取费用
shōujù 收到钱或东西后写给对方的字据
shōuzhī 收入和支出情况
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.