zhèng ㄓㄥˋ
名词
1. 众人的事 政党 zhèngdăng
zhèngfǔ 国家权力机关的执行机关
zhèngjiè 政治界
zhèngjú 政治局势
zhèngquán 政治上的统治权力
zhèngwù 关于政治方面的事务
2. 国家某一部门主管的业务 财政 cáizhèng
3. 指家庭或团体的事务 家政 jiāzhèng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.