gù ㄍㄨˋ
名词
1. 意外的事情 偶然的变故 ǒurán de biàngù
2. 原因 情感缘故 qínggǎn yuángù
3. 有意 故意跟某人作对 gùyì gēn mǒurén zuòduì


形容词
1. 以前的、原来的 故居 gùjū
2. 死亡的 病故 bìnggù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.