chì ㄔˋ
名词
中国古代帝王的诏书、命令
chìlìng 指中国古代帝王所发布的命令
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.