jiāo ㄐ|ㄠ
动词
传授 教书 jiāoshū

jiào ㄐ|ㄠˋ
名词
1. 礼仪、规矩 受教于名师 shòujiào yú míngshī
2. 姓氏

instruct, teach, teaching, tutorenseigner jiào
动词
训诲、诱导 教化 jiàohuà
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.