zhěng ㄓㄥˇ
形容词
完全的 整套设备 zhĕngtào shèbèi 整体 zhěngtǐ

zhěng
动词
收拾 整顿 zhěngdùn

zhěng
名词
1. 不带小数点的数字 正整数 zhèngzhěngshù
2. 全数、总数 化整为零 huàzhěngwéilíng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.