bān ㄅㄢ
名词
点状或纹状图案 血迹斑斑 xuèjì bānbān covered with blood
bāndiǎn 与背景色不同的小点
bānmǎ 马的一种
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.