sī ㄙ
代词
(代词)用于文言文,等于“此、这个、这里” 生于斯,长于斯。 Shēng yū sī, cháng yū sī.


名词
姓氏 斯小姐 Si xiăojiĕ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.