jì ㄐ|ˋ
副词
已经
jì dé lìyì 已经得到的好处


连接词
不仅 既便宜又实用 jí piányi yòu shíyòng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.